Konanie odbornej skúšky dištančnou formou

Účastník odbornej skúšky dištančnou formou vykonáva odbornú skúšku na svojom technickom zariadení v miestnosti kde sa osobne nachádza bez účasti iných osôb a na svojom technickom zariadení. Účastník je povinný splniť nasledovné technické požiadavky:

  • Stabilné pripojenie na internet
  • Osobný počítač alebo Notebook s kamerami a mikrofónom
  • Bežne dostupný internetový prehliadač

Samotný výkon skúšky je elektronický prostredníctvom portálu pre odborné skúšky.

Účastník takejto formy odbornej skúšky je povinný v súlade so Skúšobným poriadkom sprístupniť AFISP svoj osobný počítač alebo notebook v rozsahu prístupu na pracovnú plochu alebo do zoznamu aktivít prebiehajúcich na tomto počítači, ktorý umožní skúšobnej komisii identifikovať akúkoľvek aktivitu, ktorú skúšaný vykonáva na svojom počítači počas konania odbornej skúšky.

Účastník odbornej skúšky dištančnou formou prihlásením sa na túto formu odbornej skúšky berie na vedomie a súhlasí so špecifikami takto vykonanej odbornej skúšky a vyhlasuje, že sa oboznámi so všetkými informáciami, ktoré dostane na svoju emailovú adresu pred konaním odbornej skúšky.

Viac informácii o priebehu dištančnej formy nájdete na tomto linku: Supervisor.click

Registrácia a prihlásenie sa na odbornú skúšku

Pre platné a záväzné prihlásenie na odbornú skúšku je potrebné prihlásenie do portálu AFISP, resp. vytvorenie účtu na portáli AFISP. Vytvorením účtu na portáli AFISP, resp. prihlásením sa na už existujúci účet bude možné prihlásiť sa Individuálne na konkrétny Verejný termín skúšky, nahliadnuť do vykonanej skúšky, spravovať svoj účet a pod.

V prípade Hromadného prihlásenia bude všetkým prihláseným uchádzačom na ich e-mailovú adresu zaslané Prihlasovacie meno a Heslo do portálu. Hromadné prihlásenie sa vykonáva najmä na Členské termíny, kde centrály jednotlivých členov zašlú vyplnenú Hromadnú prihlášku. V prípade nečlenov je potrebné pri prihlasovaní viac ako 10 uchádzačov kontaktovať AFISP.

Každá fyzická osoba, ktorá si vytvára Účet na portáli AFISP je povinná pravdivo a úplne vyplniť všetky povinné políčka registračného formulára. Za správnosť a úplnosť údajov je zodpovedná osoba, ktorá vypĺňa registračný formulár. V prípade úspešného absolvovania Odborných skúšok sa z takto zadaných údajov generuje Osvedčenie o úspešnom absolvovaní Odborných skúšok. Akákoľvek následná zmena resp. oprava už vydaného Osvedčenia je spoplatnená.

Pri vytváraní účtu je potrebné:

  • ako Prihlasovacie meno používať slovo písané malými písmenami a bez diakritiky alebo emailovú adresu účastníka. V prípade viacerých slov je potrebné ich oddeliť bodkou alebo podtržníkom (napr. meno.priezvisko). Ak si uchádzač zvolí ako prihlasovacie meno meno.priezvisko je možné, že už taký účastník v portáli existuje a preto je potrebné za meno.priezvisko doplniť aj číslo (napr. jan.novak2).
  • emailový kontakt musí byť jedinečný, t.j. nie je možné zadať pre dvoch uchádzačov rovnaký emailový kontakt;
  • rodné číslo zadávať bez lomítka. V prípade cudzincov sa zadáva dátum narodenia.
  • zadávať vždy trvalý pobyt účastníka a vyberať si z preddefinovaných možností.
  • ostatné údaje okrem Prihlasovacieho mena zadávať s diakritikou a s rozlišovaním veľkých a malých písmen.

V prípade, ak fyzická osoba uvedie údaje SFA – samostatného finančného agenta, pre ktorého vykonáva činnosť finančného sprostredkovania, bude táto osoba - SFA informovaná o účasti takéhoto uchádzača na skúške a jej výsledku. Fyzická osoba uvedie údaj o SFA iba v prípade, že sa jedná o člena AFISP.

Pri elektronickom spôsobe konania skúšky slúži Prihlasovacie meno a Heslo do portálu AFISP ako vstupný údaj k prihláseniu sa pred vykonaním samotného testu na mieste konania skúšky. V prípade, že uchádzač nebude vedieť prihlásiť sa do svojho účtu, nebude môcť vykonať skúšku a bude sa na neho hľadieť akoby skúšku vykonal neúspešne.

Prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky

Individuálne prihlásenie je možné výlučne na Verejný termín. Verejné termíny sú vyhlasované minimálne jedenkrát do mesiaca v mestách Žilina a Košice. V Bratislave sú Verejné termíny vyhlasované zvyčajne každú stredu. Všetky Verejné termíny sa uzatvárajú automaticky piaty deň pred konaním skúšok o 12:00. Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

Na emailový kontakt uchádzača bude po Prihlásení na odbornú skúšku zaslaný email s údajmi potrebnými na platbu poplatku za vykonanie Odborných skúšok (50,- €/ skúška), kde bude uvedený najmä účet IBAN: SK9802000000002808103757 vedený vo VÚB, a.s. a vygenerovaný Variabilný symbol. V prípade neuvedenia resp. nesprávneho uvedenia Variabilného symbolu nebude možné platbu správne priradiť a takáto platba sa nebude považovať za úhradu poplatku za Odborné skúšky. V prípade Verejných termínov je potrebné, aby bol poplatok za Odborné skúšky pripísaný na účet AFISP najneskôr 5. deň pred konaním skúšok. Neskoršia úhrada nebude akceptovaná. V prípade prihlásenia sa tesne pred uzávierkou termínu (5. deň pred konaním skúšky), je po prihlásení sa na termín Odbornej skúšky potrebné kontaktovať AFISP (tel. č. +421 911 440 067). Nie je povolené používať Poštové šeky na úhradu poplatku za Odbornú skúšku.

Odhlásenie resp. prehlásenie sa z termínu skúšky

Odhlásenie alebo prehlásenie na iný termín je individuálny uchádzač oprávnený vykonať prostredníctvom portálu AFISP najneskôr 10 dní pred stanoveným termínom skúšky. Uchádzača prihláseného formou hromadného prihlásenia je oprávnený odhlásiť iba prihlasovateľ. V prípade vzniku závažných dôvodov na strane uchádzača (závažné zdravotné dôvody alebo závažné rodinné dôvody), ktoré je uchádzač povinný preukázať AFISP, je AFISP oprávnený skrátiť lehotu na odhlásenie. V takomto prípade je uchádzač povinný bezodkladne po nastaní týchto dôvodov informovať o tom AFISP.

Po odhlásení zo skúšky v súlade s týmito podmienkami bude uchádzačovi vrátený na jeho bankový účet poplatok za vykonanie skúšky, ktorý prípadne uhradil. AFISP si vyhradzuje právo na zaúčtovanie administratívneho poplatku vo výške 10 % z poplatku za vykonanie skúšky. Tento administratívny poplatok slúži na úhradu nákladov spojených s vrátením úhrady poplatku za vykonanie skúšky. AFISP sa zaväzuje vrátiť poplatok za vykonanie skúšky znížený o administratívny poplatok na účet uchádzača do 14 pracovných dní odo dňa odhlásenia sa zo skúšky.

V prípade opätovného prihlásenia resp. prehlásenia sa na iný termín je individuálny uchádzač povinný znova zaplatiť poplatok za vykonanie skúšky v súlade s týmito podmienkami. Započítanie už raz uhradeného poplatku za vykonanie skúšky nie je možné.

Ak sa uchádzač nedostaví a neodhlási sa z prihláseného termínu skúšky alebo sa neprihlási na iný termín, hľadí sa na uchádzača akoby skúšku vykonal neúspešne a uhradený poplatok za odbornú skúšku sa takémuto uchádzačovi nevracia.\

Prihlasovanie ako aj celý proces Odborných skúšok sa riadi Záväznými podmienkami pre Odborné skúšky vydanými AFISP.

Dokumenty na stiahnutie