INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Počas organizovania, priebehu a vyhodnocovania odborných skúšok dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Odborné skúšky sú organizované Asociáciou finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov a riadia sa príslušnou legislatívou pre organizovanie Odborných skúšok a to najmä, nie však výlučne Zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Opatrením Národnej banky Slovenska č. 5/2013 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom; Skúšobným poriadkom pre odbornú skúšku a odbornú skúšku s certifikátom a Záväznými podmienkami zverejnenými na stránke Prevádzkovateľa.

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom v procese spracúvania osobných údajov je Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, sídlo Eurovea Centrál 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 37926152 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) AFISP je na základe Rozhodnutia guvernéra Národnej banky Slovenska č. 98/2010 poverená zabezpečovať odborné skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti prezenčnou formou.

2. Účely a právne základy spracúvania údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

 • identifikácie účastníka skúšky,
 • dokladovania priebehu skúšky,
 • vyhodnotenia výsledku skúšky,
 • komunikácie s účastníkom skúšky.

Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe:

 • zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • opatrenia NBS č. 5/2018 doplneného opatrením NBS č.1/2020,
 • skúšobného poriadku pre odbornú skúšku a odbornú skúšku s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva,
 • oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov za účelom identifikácie je zákonnou povinnosťou a ich neposkytnutie by znemožnilo splnenie zákonných povinností a naplnenie účelu spracúvania.

3. Rozsah spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • titul, meno, priezvisko,
 • adresa trvalého pobytu (adresa prechodného pobytu na území SR),
 • rodné číslo, ak bolo pridelené a dátum narodenia,
 • mailový a telefonický kontakt,
 • prihlasovacie údaje do portálu,
 • údaje týkajúce sa odbornej skúšky (dátum konania, výsledok, sektory...)
 • audiovizuálny záznam z priebehu skúšky (v prípade dištančnej formy).

4. Dotknuté osoby

Dotknutými osobami, teda osobami o ktorých Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, sú účastníci odbornej skúšky resp. osoby, ktoré sa prihlásili na termín odbornej skúšky.

5. Lehoty uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu 10 rokov v zmysle jeho zákonných povinností a v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a súvisiacich predpisov.

6. Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Národnej banke Slovenska, ktorá vedie zoznam osôb, ktoré úspešne vykonali odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom, a to pre jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti.

V mene Prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje zmluvne poverení sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Invelity s.r.o., ktorá zabezpečuje vyhodnotenie skúšky, generovanie certifikátov a reportov, zálohovanie a dostupnosť údajov na skúškovom portáli,
 • spoločnosť WebCreators, s.r.o., ktorá poskytuje priestor pre úložisko dát na prenajatých serveroch.

V prípade realizovania odbornej skúšky dištančnou formou sa ako úložisko záznamov využíva cloudový priestor od poskytovateľa Amazon Web Services, Inc. Prístup k údajom môže mať v rámci servisnej činnosti aj spoločnosť prevádzkujúpca on-line službu Supervisor.click.

7. Bezpečnosť osobných údajov

Prevádzkovateľ zodpovedá v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za bezpečnosť osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných a čiastočne automatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia na strane Prevádzkovateľa ako aj sprostredkovateľov.

8. Automatizované rozhodovanie, profilovanie a prenos do tretích krajín

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, profilovaniu a ani k prenosu údajov dotknutých osôb do tretích krajín.

9. Práva dotknutej osoby

Účastník skúšky ako dotknutá osoba má právo:

 • získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje, prístup k jej údajom a informácie o spracúvaní osobných údajov. Má právo vedieť či sa o nej spracúvajú osobné údaje, v akom rozsahu a na aký účel, informáciu o príjemcoch, dobe uchovávania alebo kritériách jej určenia, informáciu o jej právach ako dotknutej osoby,
 • na opravu jej osobných údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 • na vymazanie jej osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
 • namietať spracúvanie jej osobných údajov vykonávaného na účel oprávnených záujmov a na účely priameho marketingu,
 • na prenosnosť osobných údajov inému príjemcovi, v prípade ak je spracúvanie založené na súhlase alebo za účelom plnenia zmluvy, a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami,
 • kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
 • podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov.

Svoje práva si môže dotknutá osoba uplatniť na mailovej adrese oou@afisp.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese Prevádzkovateľa.

10. Platnosť a zmeny znenia

Znenie a obsah informácií o spracúvaní osobných údajov je Prevádzkovateľ oprávnený meniť, dopĺňať a aktualizovať, reflektujúc tak na legislatívne zmeny, či zmeny v účeloch a podmienkach spracúvania osobných údajov.

Verzia 3.0
Platnosť 01.01.2021